دلنوشته

مطالب خواندنی اجتماعی ادبی

17-بازتاب نور را تعریف کنید.به باز گشت نور از سطح اشیاءرا بازتاب نور گویند.

18-شرایط دیدن اشیاء را بنویسید.                                                                                            رسیدن نور از آن ها(یا از خودشان یا بازتاب نور اشیاء دیگر) به چشم ما.

19-چرا اشیاء داخل یک اتاق مانند گلدان،میز و ... را می بینیم .چون نور اشیاء دیگر مانند نور خورشید و لامپ را باز تاب می کنند و این پرتو های بازتاب به چشم ما می رسند و ما آن را می بینیم.

20-انواع بازتاب نور را بنویسید.1-بازتاب منظم(آینه ای)2-بازتاب نامنظم

21-باز تاب منظم را با رسم شکل توضیح دهید.به باز گشت نور از سطوح صاف و صیقلی را بازتاب منظم نور می گویند.

 

 

22- باز تاب نامنظم را با رسم شکل توضیح دهید.به باز گشت نور از سطوح نا صاف وغیر صیقلی را بازتاب نامنظم نور می گویند.

 

 

23-در شکل زیر نام پرتو ها و زاویه ها را مشخص کنید.

 

 

 

24-قوانین بازتاب نور را بنویسید.1-زاویه ی تابش با زاویه ی بازتاب با هم برابراند. 2-پرتو تابش، پرتو بازتاب و خط عمود هر سه در یک صفحه اند.

25-در شکل های زیر زاویه های تابش و باز تاب را مشخص کنید و پرتو بازتاب را رسم کنید.

 

 

 

 

26-انواع پرتو نو را نام برده و تعریف کنید.1-پرتو حقیقی:پرتو هایی هستند که از خود نور به وجود آمده و در جلوی آینه هم دیگر را قطع می کنند.2-پرتو هایی هستند که در امتداد پرتوهای حقیقی هستند و در پشت آینه هم دیگر را قطع می کنند.

27- انواع تصویر را نام برده و تعریف کنید.1-تصویر های حقیقی:به تصویر هایی که از برخورد پرتو های حقیقی در جلوی آینه تشکیل می شوند.2- تصویرهای مجازی: به تصویر هایی که از برخورد پرتو های مجازی در پشت آینه تشکیل می شوند.

28-نوع تصویر در آینه ی تخت چگونه است؟مجازی است زیرادر فضای پشت آینه تشکیل شده است.

29-وارونه ی جانبی چیست؟خاصیتی است در آینه های تخت که در تصویر یک تغیر سمت ایجاد می کند یعنی یک نوشته ی از چپ به راست را از راست به چپ نشان می دهد.

30-چرا کلمه ی آمبولانس را در جلوی آن به صورت وارونه می نویسند؟چون راننده ی جلوی به علت وارونه ی جانبی در آینه ی ماشین کلمه ی آمبولانس را صحیح بخواند.

31-تصویر ساعتی در آینه ی تخت به صورت زیر است، ساعت چه عددی را نشان می دهد؟                                          10:25

 

32-ویژگی های تصویر در آینه ی تخت را بنویسید.1-تصویر مجازی است.2-تصویر مستقیم است ولی وارونه ی جانبی دارد.3-طول تصویر برابر طول جسم است.4-فاصله ی تصویر تا آینه برابر فاصله ی جسم تا آینه است.

33-انواع آینه ها را بنویسید.1-آینه های تخت2-آینهینه های خمیده(محدب و مقعر)

34-آینه های خمیده را تعریف کنید.                                                                                                    به آینه هایی که از قسمتی از کره یا استوانه ساخته شده اند آینه های خمیده می گویند.

35-آینه های مقعر و محدب را تعریف کنید و شکل ظاهری آن را رسم کنید.آینه ی مقعر:آینه ای است که قسمتفرو رفته ی آن آینه و قسمت برآمده ی آن جیوه اندود شده باشد.                                                         آینه ی محدب:آینه ای است که قسمت برآمده ی آن آینه و قسمت فرورفته ی آن جیوه اندود شده باشد.

 

 

36-کاربرد هایی از آینه ی تخت را بنویسید.آرایشگاه ها،منازل و چشم زیر دریایی

37-  کاربرد هایی از آینه ی محدب را بنویسید.آینه ی ماشین ها،سر پیچ جاده هاودرفروشگاه های بزرگ

38- کاربرد هایی از آینه ی مقعر را بنویسید.در دندان پزشکی،در کوره های آفتابی و در چراغ ماشین ها

39- قسمت های اصلی یک آینه ی خمیده را بنویسید و در روی یک شکل نشان دهید.                         1-مرکز آینه(c):مرکز همان کره ای است که آینه قسمتی از آن کره است.2-رأس آینه(s):نقطه ی وسط آینه را رأس آینه گوییم.3-محور اصلی:خطی است که مرکز آینه را به رأس آینه وصل می کند.4-شعاع آینه(R):شعاع همان کره ای است که آینه قسمتی از آن کره است.

 

 

40-کانون آینه ی مقعر یا کاو را تعریف کنید با رسم شکل.هر گاه دسته ی پرتو نور موازی با محور اصلی به آینه ی مقعر بتابد پرتو های بازتاب در نقطه ای جمع می شوند که به آن کانون آینه ی مقعر می گوییم.

 

 

41- کانون آینه ی محدب یا کوژ را تعریف کنید با رسم شکل. هر گاه دسته ی پرتو نور موازی با محور اصلی به آینه ی محدب بتابد پرتو های بازتاب به نظرمی رسند در نقطه ای در پشت آینه می آیند که به آن کانون مجازی آینه ی مقعر می گوییم.

 

 

42-پرتو های مشخص در آینه ی مقعر را نوشته و رسم کنید.1-پرتو تابش موازی با محور اصلی، بازتاب آن از کانون می گذرد.2-پرتو تابش به کانون آینه موازی با محور اصلی برمی گردد.3-پرتو تابش به مرکزآینه روی خودش برمی گردد.

 

 

43-چگونگی رسم تصویر در آینه ها را توضیح دهید.                                                                               برای رسم تصویر مراحل زیر را انجام می دهیم:1-ابتدا آینه ی مورد نظر را رسم می کنیم.2-مکان جسم را در جلوی آینه معلوم می کنیم و آن را با پیکان عمودی نشان می دهیم.3-از نوک جسم دو پرتو از سه پرتو را رسم می کنیم4-بازتاب دو پرتو را رسم می کنیم،هر کجا هم دیگر را قطع کنند محل تشکیل تصویر است.5-ویژگی های تصویر را می نویسیم.

44-حالت های شش گانه ی رسم تصویر در آینه ی مقعر را رسم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-سه پرتو مشخص در آینه ی محدب را رسم کنید.1-پرتو تابش موازی محور اصلیبه آینه ی محدب امتداد بازتابش از کانون آینه می گذرد.2-اگر امتدادپرتو تابش به کانون آینه باشد،بازتاب آن موازی محور اصلی خواهد بود.3- اگر امتدادپرتو تابش به مرکز آینه باشد،بازتاب آن روی خودش خواهد بود.

 

 

 

46-رسم تصویر در آینه ی محدب:

 

 

 

 

نکته:فاصله ی بین رأس و کانون آینه را فاصله ی کانونی می گوییم و آن را با نماد fنشان ما دهیم و مقدار آن نصف شعاع است.(f=R/2)

47-فرمول آینه ها:

 

 

 

 

 

48-جسمی در فاصله ی 10سانتی متری یک آینه ی مقعر به فاصله ی کانونی 15سانتی متر قرار دارد.نوع و محل تصویر را مشخص کنید.

 

 

49-در مثال قبل اگر فاصله ی جسم تا آینه 20 سانتی متر باشد نوع و محل تصویر را مشخص کنید.

 

 

50-یک آینه ی مقعر از جسمی که در فاصله ی 30سانتی متری آن قرار دارد تصویری مجازی و در 60سانتی متری آینه تشکیل می دهد.فاصله ی کانونی و شعاع آینه را به دست آورید.

 

 

51-جسمی در فاصله ی 3سانتی متری یک آینه ی محدب به فاصله ی کانونی 9سانتی متر قرار دارد.محل و نوع تصویر را مشخص کنید.

 

 

52-بزرگنمایی چیست؟به نسبت طول تصویر به طول جسم بزرگنمایی تصویر می گوییم و آن را با نمادmنشان می دهیم.اگر طول جسم را با نمادABو طول تصویر را با نمادA`B`نشامن دهیم می توانیم بنویسیم که:  m=A`B`/AB           یا m=q/p

53-جسمی به طول 45سانتی متری یک آینه ی مقعر به فاصله ی کانونی 22.5سانتی متر قرار دارد. محل تصویر،نوع تصویر،طول تصویر و بزرگنمایی تصویر را حساب کنید.

 

 

54- جسمی به طول 10سانتی متری یک آینه ی محدب به فاصله ی کانونی 30سانتی متر قرار دارد. محل تصویر،نوع تصویر،طول تصویر و بزرگنمایی تصویر را حساب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان فصل4

سؤالات فصل5:

1-چرا کف یک استخر را در کنار آن بالاتر از مقدار واقعی آن می بینیم؟به علت شکست نور

2-شکست نور را تعریف کنید.                                                                                                                             هر گاه یک نور مایل سطح جدایی دو محیط بتابد هنگام عبور از مسیر اصلی خود منحرف می شود.به این پدیده شکست نور می گویند مانند شکسته به نظر رسیدن یک قاشق داخل لیوان آب.

3-زاویه ی انحراف چیست؟به زاویه ی بین امتداد پرتو تابش و پرتو شکست زاویه ی انحراف می گوییم و آن را با نمادDنشان می دهیم.

4-چگونگی گذر نور از محیط رقیق به غلیظ را رسم نموده و زاویه ی انحراف را مشخص کنید.                   در گذر نور از محیط رقیق به غلیظ پرتو شکست به خط عمود نزدیک تر می شود.

 

 

 

 

5- چگونگی گذر نور از محیط غلیظ به رقیق را رسم نموده و زاویه ی انحراف را مشخص کنید.                              در گذر نور از محیط غلیظ به رقیق پرتو شکست از خط عمود دور تر می شود.

 

 

 

 

نکته:پرتو تابش همواره در محیط1و پرتو شکست همواره در محیط 2 قرار دارد.

6-نوری با زاویه ی 50درجه از هوا به سطح آب می تابد و با زاویه ی 30درجه وارد آب می شود.زاویه ی انحراف پرتو را حساب کرده و شکل آن را رسم کنید.

 

 

7-قوانین شکست نور را بنویسید.1-پرتو تابش،پرتو شکست و خط عمود بر سطح جدایی دو محیط در نقطه ی تابش هر سه در یک صفحه اند.2-نسبت سینوی زاویه ی تابش به سینوس زاویه ی شکست مقداری است ثابت.

8-ضریب شکست مطلق را تعریف کرده و رابطه ی آن را بنویسید.در پدیده ی شکست نور اگر محیط اول خلأ یا هوا باشد ضریب شکست را مطلق می گوییم و آن را با نماد nنشان می دهیم و داریم که:                    n=sini/sinr

9-نوری با زاویه ی 30درجه از هوا به شبشه می تابد و با زاویه ی 20درجه وارد شیشه می شود. ضریب شکست شیشه را حساب کنید.

 

10-چرا از داخل آب اشیاء بیرون را دورتر و از بیرون آب اشیاء را نزدیک تر می بینیم؟به علت شکست نور

11-بین عمق واقعی و عمق ظاهری با ضریب شکست محیط چه رابطه ای برقرار است؟بارسم شکل.

 

 

 

12-از کنار استخری به عمق 5متر به طور تقریبأ عمودی نگاه می کنیم.اگر ضریب شکست برابر 3/4باشد،عمق ظاهری استخر را حساب کنید.

 

13-سکه ای را در زیر تکه شیشه ای به ضخامت15میلی متر قرار می دهیم.اگر ضریب شکیت شیشه برابر2/3باشد،سکه را در چه فاصله ای از لبه ی شیشه مشاهده می کنیم؟فاصله ی سکه از مکان واقعی آن چه قدر است؟

 

14-علت شکست نور مایل در گذر از محیطی شفاف به محیط شفاف دیگر چیست؟تغییر سرعت نور در آن دو محیط

15-سرعت نور در یک محیط فف را چگونه به دست آوریم؟v=c/n            

16-سرعت نور در آب را با ضریب شکست3/4به دست آورید.

 

17-سرعت نور در الماسm/s 125000است.ضریب شکست الماس را حساب کنید.

 

 

نکته:هرچه ضریب شکست محیطی کم تر باشد سرعت نور در آن محیط بیش تر است و نور در آن محیط کم تر منحرف می شود و بالعکس.

19مسیر پرتو نور را از هوا به آب و از هوا به شیشه را رسم کنید و مشخص کنید در کدام محیط زاویه ی انحراف پرتو بیش تر است.

 

 

 

20-زاویه ی حد را تعریف کنید.در تابش نور از محیط غلیظ به رقیق زاویه ی تابشی را که زاویه ی شکست آن 90درجه می شود زاویه ی حد می گوییمو با نمادicنشان می دهیم.

 

21-رابطه ی محاسبه ی زاویه ی حد را بنویسید.sin ic=1/n

22-ضریب شکست محیط شفافی برابر 2 می باشد.زاویه ی حد این محیط را به دست آورید.

 

23-پدیده ی بازتاب کلی را تعریف کنیددر گذر نور از محیط غلیظ به رقیق اگر زاویه ی تابش از زاویه ی حد بزرگتر شود،پرتو تابش نمی تواند از محیط غلیظ خارج شود و شطح جدایی دو مانند آینه نور را به محیط غلیظ باز نی گرداند که به آن بازتاب کلی می گوییم.

 

24-پدیده هایی را در مورد بازتاب کلی بنویسید.1-سراب2-تشکیل رنگین کمان3-استفاده در تار نوری

25- استفاده از تار نوری در مخابرات چه مزیتی نسبت به کابل مسی دارد؟1-کابل های مسی گرانتر از شیشه هستند.2-در شرایط یکسان تار های نوری داده های بیش تر و با کیفیت بهتری منتقل می کنند. 3-در شرایط یکسان تار های نوری سبک تر و باریک تر از کابل مسی است.

26-پاشیدگی نور را تعریف کنید.به تجزیه ی نوربه رنگ های مختلف توسط منشورپاشیدگی می گوییم

27-علت پاسیدگی نور توسط منشور چیست؟متفاوت بودن ضریب شکست منشور برای رنگ های مختلف

28-بیش ترین و کم ترین ضریب شکست نور مربوط به کدام رنگ ها است؟بیش ترین انحراف نور برای بنفس و کم ترین انحراف نور برای قرمز

 

29-علت تشکیل رنگین کمان یا نور های رنگی تشکیل شده در چلچراغ های بلورین چیست؟پاشیدگی نور توسط قطره ی باران و در چلچراغ پاشیدگی نور از بلور های منشوری چلچراغ.

30-طیف نور چیست؟به نور های رنگی تشکیل شده حاصل از پاشیدگی نور را طیف نور می گوییم.

31-منشور چیست؟منشور از جنس شفاف و به صورت چند وجهی منتظم است که نور را به قسمت ضخیم خود منحرف کرده و خارج می کند.

32-در شکل های زیر مسیر پرتو های نور را کامل کنید.

 

 

33-انواع عدسی را نام برده و هر کدام را تعریف کنید و شکل ظاهری آن را بکشید.1-عدسی محدب، همگرا یا کوژ:عدسی هایی هستند که لبه های آن ها از وسط عدسی نازک تر است و پرتو های نور را پس از خروج به یک دیگر نزدیک تر می کند.2-عدسی مقعر،واگرا یا کاو:عدسی هایی هستند که لبه ی آن ها ضخیم تر از وسط عدسی است و پرتو های نو را پس از خروج از یک دیگر دور می کند

 

 

34-مشخصات اصلی عدسی ها را بنویسید.1-مرکز عدسی:مرکز همان کره ای است که عدسی را از آن ساخته ایم.2-مرکز نوری عدسی( (L:نقطه ی وسط هر عدسی است که اگر نوری به آن بتابد بدون شکست ازعدسی خارج می شود.3-محوراصلی:خطی است که دومرکز عدسی را به هم وصل می کند.

35-کانون عدسی همگرا را با رسم شکل توضیح دهید.هر گاه یک دسته نور موازی با محور اصلی به عدسی همگرا بتابد پس از شکست و خروج از عدسی پرتو های نور در نقطه ای جمع می شوند که به آن کانون حقیقی(F) عدسی همگرا می گویند.

 

 

36- کانون عدسی واگرا را با رسم شکل توضیح دهید.هر گاه یک دسته نور موازی با محور اصلی به عدسی واگرا بتابد پس از شکست و خروج از عدسی به نظر می رسد پرتو های نور ازنقطه ای در طرف دیگر عدسی می آیندکه به آن کانون مجازی(F) عدسی واگرا می گویند.

 

 

 

37-سه پرتو مشخص در عدسی همگرا را رسم کنید.1-پرتو تابش موازی محور اصلی پس از عبور از عدسی از نقطه ی کانون می گذرد.2-پرتو تابش به کانون عدسی همگرا پس از شکست موازی محور اصلی خارج می شود.3-پرتو تابش به مرکز نوری عدسی بدون شکست از عدسی خارج می شود.

 

 

 

38-شش حالت رسم تصویر در عدسی همگرا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-سه پرتو مشخص در عدسی واگرا:1-تابش موازی محور اصلی امتداد شکستش از کانون می گذرد.2-امتداد تابش به کانون عدسی شکستش موازی محور اصلی است.3-تابش به مرکز نوری بدون شکست خارج می شود.

 

 

 

40-فرمول عدسی ها:

 

 

 

41-رابطه ی بزرگنمایی تصویر در عدسی:اگر بزرگنمایی را با نمادmنشان می دهیم و طول جسم را با نمادABو طول تصویر را با نمادA`B`نشامن دهیم می توانیم بنویسیم که: m=A`B`/AB           یا m=q/p

42-جسمی به طول cm21در مقابل عدسی واگرا در فاصله ی 45cmعدسی قرار دارد.اگربزرگنمایی تصویر در عدسی 3/1باشد،نوع تصویر،فاصله ی تصویر تاعدسی و فاصله ی کانونی را حساب کنید.

 

 

43- جسمی در فاصله ی 30cm یک عدسی همگرابه فاصله ی کانونی 90cm قرار دارد.محل و نوع تصویرو بزرگنمایی تصویر را حساب کنید.

 

 

 

 

44-توان عدسی را تعریف کنید.توانایی عدسی در همگرا یا واگرا کردن پرتو های نور پس از عبور از عدسی را توان عدسی می گوییم و آن را با نماد(D)نشان می دهیم.

 

45-یکای توان عدسی چیست؟دیوپتر(d)می باشد.

46-توان عدسی با فاصله ی کانونی عدسی چه رابطه ای دارد؟رابطه ی عکس دارد یعنی هر چه عدسی فاصله ی کانونی کمتری داشته باشد توان عدسی در همگرا یا واگرا کردن بیش تر است. شکل صفحات 156و157کتاب.

 

 

 

 

 

 

47-رابطه ی توان عدسی را بنویسید.D=1/f(m)فاصله ی کانونی بر حسب متر می باشد. توان عدسی همگرا را با علامت مثبت و توان عدسی واگرا را با علامت منفی نشان می دهیم.

48-فاصله ی کانونی یک عدسی همگرا cm10می باشد توان این عدسی را حساب کنید.

 

49-توان یک عدسیd5-است.فاصله ی کانونی و نوع عدسی را مشخص کنید.

 

50-نوع عدسی چشم را بنویسید.یک عدسی همگرای دو کوژ

51در چه حالتی عدسی چشم بزرگترین فاصله ی کانونی را دارد؟دیدن اشیاء دور

52-تطابق را تعریف کنید.تغییر فاصله ی کانونی چشم برای واضح دیدن اشیاء دور و نزدیک روی شبکیه را تطابق می گوییم.

53-کمترین فاصله ی دید چشم را تعریف کنید.نزدیک ترین مکانی است که اگر در آنجا جسمی باشد چشم بدون تطابق آن را واضح ببیند.

54-بیش ترین فاصله ی دید چشم را تعریف کنید.دور ترین مکانی است که اگر در آنجا جسمی باشد چشم بدون تطابق آن را واضح ببیند.

55-ویژگی های عدسی میکروسکوپ را بنویسید.1-دوعدسی میکروسکوپ همگراهستند.2-فاصله ی کانونی عدسی شیئی در حدود میلی متر و فاصله ی کانونی عدسی چشمی در حدود سانتی متر است.

56- ویژگی های عدسی دوربین نجومی را بنویسید.1-دوعدسی دوربین نجومی همگراهستند.2-فاصله ی کانونی عدسی شیئی در حدود متر و فاصله ی کانونی عدسی چشمی در حدود سانتی متر است.                           3-فاصله ی دو عدسی دوربین نجومی برابرمجموع فاصله های کانونی دو عدسی شیئی وچشمی است.

57-اگر یک عدسی را از وسط(نیمه ی پایینی)با مقوایی بپوشانیم چه تغییری در روشنایی جسم ایجاد می شود؟تصویر کامل تشکیل می شود ولی شدت روشنایی آن نصف می شود.

 

 

پایان فصل5